Projekti koosseisu tutvustus

est | eng

ERAMU EHITUSPROJEKT - tüüpkoosseis

Projekteerimise lähtealused:

Projekteerimist ja ehitamist reguleerib kõige üldisemalt Planeerimisseadus ja Ehitusseadustik Elamu projekt tuleb koostada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2015.a. määrusele nr. 97 "Nõuded ehitusprojektile." Lisaks täpsustab nõudeid projekti sisule Eesti standard EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt jt.

Hoonetel peab olema ehitusloa taotlemisel ehitusprojekti koosseisus energiamärgis, mis sisaldab arvutusi energiatõhususe miinimumnõuete kontrollimiseks. Vt. "Ehitusseadus" (RT I 2002, 47, 297 ) ja Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a. määrus nr. 258 "Energiatõhususe miinimumnõuded"

Ehitusloa menetlemine, sh. kooskõlastamine ja lubade väljastamine, korraldatakse alates 1. aprill 2016 Ehitisregistri veebikeskkonnas.

Arhitektile hoone projekteerimise lähtealuseks on Tellija suuline või kirjalik lähteülesanne ja kehtivad nõuded krundi planeeringu, arhitektuuri, välisviimistluse, tehnilise varustatuse ja insener-tehniliste võrkude, projekti koostamise ja vormistamise ning vajalike kooskõlastuste suhtes. Kehtivad nõuded määratletakse kehtiva detailplaneeringuga või Kohaliku Omavalitsuse ( edaspidi KOV ) poolt väjastastatavad projekteerimistingimustega, juhul kui detailplaneeringut ei ole.

Ehitusprojekti maht ja täpsusaste

Laansoo Arhitektibüroo poolt koostatav tüüpne elamu ehitusprojek on teostatud eelprojekti mahus ja täpsusastmega, millega on võimalik taodelda ehitusluba ning ka põhimõtteliselt ehitada. Projekt sisaldab kohustuslikku energiamärgist. Vastavalt tegelikule vajadusele tellitakse lisaks eriosade projektid ja projekti täpsustused, mis on lisatöö. Projekti lisatööks loetakse tavaliselt võimalikke projekti edasitäpsustusi ( näiteks tööjoonised ) , projekti eriosasid nagu konstruktiivne-, elektri-, vee- ja kanalisatsiooni, kütte- ja ventilatsiooni osa, sisekujundust, autorijärelvalvet, tellija kohustuste täitmist ning ehitusloa hankimist. Mainitud tööde teostamiseks saab sõlmida alati lisakokkuleppeid.

Projekteerimise faasid

Projekteerimine toimub faasides:
• Tellija projekteerimise lähteülesande ja ehituskundiga tutvumine.
• Eskiis – ( käsitsi ) eskiisi koostamine, põhimõttelise lahenduse kooskõlastamine tellijaga. Eskiisi alusel saab Tellija teha otsuse, mis idée saab edasise lahendamise aluseks võtta.
• Elamust 3D virtuaalmudeli koostamine arvutis – projekti tutvustamine tellijale, sh perspektiivvaadete ja realistlike piltide vaatamise võimalusega. Faas lõpeb lahendusele tellijapoolse lõpliku kooskõlastuse andmisega.
• Projekti vormistamine vastavalt nõuetele, mis vajalik ehitusloa saamiseks.
• Projekti digitaalsel kujul esitamine Ehitusregistrisse, ehitusloa hankimise korraldamine sh. jooksev koostöö projekti kooskõlastajatega. Tüüpolukorras loetakse töö lõpetatuks ehitusloa väljastamise korraldusega.
• Kogu projekteerimistöö vältel jagab Arhitekt Tellijale projektist väljavõtteid digitaalsel kujul. Paberkujul projekti kaustade vormistamine toimub vastavalt vajadusele ning on lisakulu.

Projekteeritud eramute näiteid

Täpsema ettekujutuse E.Laansoo poolt projekteeritud töödest, vaata Valitud tööd/Elamud ja Tööde loetelu/mahulised objektid.